Bến Tre:

Bến Tre xác định, giảm nghèo là động lực để phát triển nhanh và bền vững

Bến Tre đặt mục tiêu, giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có điều kiện phát triển sinh kế, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân trên địa bàn.

Căn cứ Kế hoạch số 452/KH-UBND ngày 24-1-2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện năm 2023.

Theo đó, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có điều kiện phát triển sinh kế, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sinh kế; tạo điều kiện cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện vay và có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được tập huấn về khuyến công - nông - ngư.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển phù hợp với quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để tăng thu nhập, giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường.

Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường, lớp. Cải thiện các điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin và các dịch vụ đời sống văn hóa, tinh thần, tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, tăng cường nâng cao nhận thức của người nghèo, hộ nghèo.

100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng ấp, khu phố được tập huấn kiến thức, kỷ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng. Tập trung thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia chương trình khởi nghiệp thoát nghèo. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho số nhân khẩu nghèo, cận nghèo có khả khả năng lao động.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên trong năm 2023, Tỉnh Bến Tre đã có các kế hoạch nhằm hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; nhân rộng mô hình giảm nghèo; thực hiện công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; thực hiện các chính sách xã hội; thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; công tác quản lý, điều tra rà soát hộ nghèo; xã hội hóa công tác giảm nghèo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú ,thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị; phát huy được sáng kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Nhờ đó, một số chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, đầu năm 2022, tỉnh có 88 hộ nghèo (số hộ này có thành viên là người có công với cách mạng), trong đó, 66 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội và 22 hộ có khả năng thoát nghèo vào cuối năm 2022. Ngoài việc thực hiện chính sách theo quy định, các huyện, thành phố còn vận động nguồn lực để hỗ trợ những hộ này như: nhận đỡ đầu 25 hộ nghèo người có công thuộc diện bảo trợ xã hội (hỗ trợ quà, tiền mặt...), tạo điều kiện cho hộ có mức sống ngang bằng với mức sống trung bình với dân trên địa bàn.

Cửu Long

Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội

Phụ nữ huyện Tân Uyên, Lai Châu trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Điện Biên: Tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến kiến thức pháp luật tới đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, Phòng Dân tộc huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã có những hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Dự án 5 bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2023 hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 26 tỉnh.

Lào Cai xóa đói giảm nghèo bền vững bằng Internet

Tỉnh Lào Cai xác định, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số... có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Tín dụng chính sách – Đòn bẩy giảm nghèo hiệu quả ở Nghệ An

Cuối tháng 9/2023, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của tỉnh Nghệ An đạt 12.140 tỷ đồng, cao thứ 4 toàn quốc, đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%.

Hộ nghèo Bản Qua (Lào Cai) có nhà mới từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trao tiền và gắn biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nghệ An: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo hiệu quả

Tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An, xuất khẩu lao động được xem là con đường thoát nghèo nhanh và bền vững cho người dân, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tây Ninh tăng cường hỗ trợ người dân giảm nghèo về thông tin

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin trên địa bàn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quảng Trị: Định hướng nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp sớm cho học sinh dân tộc thiểu số.

Mèo Vạc (Hà Giang) đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân thực hiện các mục tiêu và Chương trình giảm nghèo bền vững.