Văn Yên đẩy mạnh tuyên truyền chính sách giảm nghèo đến người dân

Thời gian qua, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách giảm nghèo; huy động các nguồn lực để triển khai hỗ trợ sinh kế, giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Trong năm 2023, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu giảm 1.434 hộ nghèo và 528 hộ cận nghèo. Để làm được điều này, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện về giảm nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cuộc họp, hội nghị từ huyện đến cơ sở. 

Đồng thời, tập trung bồi dưỡng kiến thức cho người dân nhằm thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, xóa bỏ hủ tục và tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. 

Cùng với đó, huyện còn lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách đang triển khai trên địa bàn để phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 với tổng nguồn vốn đạt gần 370 tỷ đồng. 

Từ nguồn vốn này, huyện tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Dự kiến, toàn huyện Văn Yên hiện có khoảng 1.000 hộ có khả năng thoát nghèo.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Gắn việc cung cấp tín dụng ưu đãi với hướng dẫn cách làm kinh tế, đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo với doanh nghiệp thông qua các tổ chức hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tiết kiệm và vay vốn. Hỗ trợ thông tin thị trường và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho hộ nghèo. 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Văn Yên thực hiện giải ngân cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt trên 60,4 tỷ đồng; khởi công 58/240 nhà ở. Các chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, điện cho các đối tượng cũng được thực hiện hiệu quả.

Dự kiến, toàn huyện Văn Yên hiện có khoảng 1.000 hộ có khả năng thoát nghèo.

Trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo. Đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo.

Thanh Minh

Quảng Bình: Thành phố Đồng Hới đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, thành phố Đồng Hới đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững.

Quảng Bình tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023, tỉnh Quảng Bình đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường truyền thông về chính sách việc làm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hội thi tìm hiểu chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tổ chức tại huyện Đakrông (Quảng Trị) nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông về giảm nghèo bền vững

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững...

Phát triển dược liệu giúp vùng dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững

Việt Nam có rất nhiều loài cây dược liệu khác nhau. Việc phát triển nguồn dược liệu từ nuôi trồng, thu hái, chế biến tạo thành chuỗi liên kết giúp cho người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Trị đẩy mạnh hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm

Chương trình giao lưu, đối thoại về việc làm được coi là một trong những giải pháp nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo sự phát triển ổn định, giúp thoát nghèo.

Thành phố Bạc Liêu chú trọng cấp thẻ BHYT, giải quyết việc làm cho người nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, thành phố Bạc Liêu đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi chú trọng tạo việc làm cho người nghèo

Đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Nghệ An tập huấn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng ở trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.