Lạng Giang (Bắc Giang): Giảm nghèo bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau

Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,5 - 1%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp trọng điểm.

Công tác giảm nghèo bền vững được huyện Lạng Giang (Bắc Giang) coi là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương.

Với mong muốn giảm nghèo đa chiều, bao trùm, nhanh, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, huyện Lạng Giang đặt mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân từ 0,5 - 1%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Không còn hộ nghèo là gia đình người có công với cách mạng. 

Thời điểm 01/9/2022, toàn huyện còn 1.912 hộ nghèo, tỷ lệ 3,29% (giảm 1,16% so với năm 2021). Dự kiến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,4%.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện là gần 5,9 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1,4 tỷ đồng là nguồn kinh phí 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023, nguồn vốn tỉnh phân bổ năm 2023 là gần 4,5 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án của chương trình.

Giảm nghèo bền vững được huyện Lạng Giang coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Huyện đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo như: Các chính sách hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ các thôn, bản khó khăn nhất; đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh; hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú, hỗ trợ đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, chính sách khác và sự giúp đỡ của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo thêm nguồn lực trợ giúp các thôn, bản đặc biệt khó khăn cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho nhân dân…

Về đào tạo nghề, năm 2023, huyện Lạng Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 4.250 lao động; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn phối hợp tuyển sinh và đào tạo nghề cho 3.350 người (trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng). Qua đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn huyện đạt 82%.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn, cơ sở dạy nghề tăng cường tuyên truyền, định hướng và tư vấn về nghề nghiệp, chính sách đào tạo nghề và việc làm sau đào tạo đối với lao động. Thường xuyên cung cấp thông tin thị trường lao động cho người sử dụng và người lao động. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế trọng điểm nhằm giải quyết nhiều việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp.

Thực hiện tốt hỗ trợ phát triển thị trường lao động theo quy định; nâng cao hiệu quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; các dự án giải quyết việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo việc làm…

Thông qua công tác giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp.

Huyện cũng đảm bảo người nghèo trên địa bàn được thụ hưởng đầy đủ các chính sách về sinh kế. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao năng lực cho người dân trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập; gắn với quy hoạch sản xuất, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Trên địa bàn huyện, hiện nay UBND xã Xuân Hương đang thực hiện ký hợp đồng với nhóm cộng đồng để triển khai các nội dung theo dự án đã được phê duyệt. Cùng với đó, UBND xã Dương Đức đang triển khai họp thôn để thống nhất xây dựng dự án phát triển sản xuất thông qua mô hình chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn, mỗi đơn vị 120 triệu đồng, riêng UBND xã Hương Sơn là 130 triệu đồng.

Nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp người dân luôn được UBND huyện quan tâm bố trí, cân đối ngân sách cho các địa phương thực hiện, phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, huyện đã huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa để thực hiện với sự chung tay của các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp… Nhiều ngôi nhà khang trang đã được trao đến tay người nghèo, giúp họ an cư, tập trung phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. 

Bên cạnh đào tạo nghề, xây dựng mô hình sinh kế, hỗ trợ nhà ở, công tác truyền thông được các cấp chính quyền, ban ngành chú trọng, nâng cao. Qua các buổi tuyên truyền, người dân, người nghèo được tiếp cận nhiều với các thông tin về chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình, từ đó tích cực tham gia, ủng hộ việc triển khai thực hiện các hoạt động giảm nghèo. 

Các dự án, chính sách, hoạt động giảm nghèo tiếp tục được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, đạt hiệu quả tích cực. Nội dung hỗ trợ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành đã có sự kết hợp giữa chính quyền với các ngành, đoàn thể phát huy được sự giám sát trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, các dự án, nội dung, quy trình thực hiện của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 khác và có nhiều điểm mới so với giai đoạn trước. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn vẫn còn gặp vướng mắc trong việc triển khai thực hiện một số dự án/ tiểu dự án. 

Thời gian tới, UBND huyện đã đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh tăng cường tập huấn các nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cho cán bộ cấp xã, thôn nhằm nâng cao năng lực thực hiện chương trình. Đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể bằng văn bản các nội dung khó khăn, vướng mắc nêu trên tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai.

Với sự quyết tâm “Không ai bị bỏ lại phía sau” UBND huyện Lạng Giang phối hợp với địa phương khắc phục những khó khăn, hạn chế. Đồng thời tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, lồng ghép các nguồn lực, chương trình mục tiêu quốc gia... nhằm xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.

Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác điều tra, khảo sát, lập danh sách nắm chắc từng hộ nghèo, hộ đói để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Ban hỉ đạo xóa đói giảm nghèo của huyện và cơ sở cần phối hợp các nguồn lực hỗ trợ cho vùng nghèo, các xã và hộ nghèo... tạo điều kiện cho họ được vay vốn ưu đãi để chủ động trong sản xuất. 

Đặc biệt, tại Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 vào chiều 4/8, ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lạng Giang đã có một số yêu cầu trong thực hiện công tác giảm nghèo. Cụ thể:

Các xã, thị trấn, các cơ quan được giao chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án; bám sát Nghị định số 27, Nghị định số 38 và hướng dẫn liên ngành của tỉnh, phấn đấu hết quý III/2023 hoàn thành các bước.

Đề nghị các đơn vị, chính quyền các xã tích cực vào cuộc, nhất là người đứng đầu quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành nếu có vướng mắc chủ động trao đổi các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cần phối hợp tốt với các cơ quan, các xã thị trấn trong triển khai thực hiện. Đồng thời linh hoạt hơn trong xử lý các vấn đề để vừa bảo đảm đúng với quy định của pháp luật, vừa tạo thuận lợi nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch cũng như tiến độ giải ngân. Qua đó giúp các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo sớm được tiếp cận dự án, tạo động lực vươn lên thoát nghèo.

Quỳnh Nga

Điện thoại thông minh hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nhờ điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử nghe nhìn và mạng internet, bà con dân tộc thiểu số tại Lào Cai đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, học tập các mô hình kinh tế và bán hàng trực tuyến.

Làng Lô Lô Chải - Điểm sáng du lịch nơi địa đầu Tổ quốc

Không chỉ trông đợi "hữu xạ tự nhiên hương", đồng bào tại Lô Lô Chải hiện nay đã biết ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương mình qua Zalo, Facebook, TikTok, Youtube...

20.000 học sinh được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân gia đình tại Chư Păh

Trên mảnh đất Chư Păh, năm 2021, trong 327 cặp kết hôn, thì có tới 76 cặp tảo hôn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm không để tình trạng này kéo dài, chính quyền huyện Chư Păh đã triển khai hàng loạt hoạt động nhằm đẩy lùi nạn tản hôn.

Kết nghĩa thôn, buôn - cách làm mới hiệu quả tại Krông Pắk

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Bảo tồn âm thanh “giữ hồn” của dân tộc Giẻ Triêng

Dưới tác động tích cực của các chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa của Đảng, nhà nước, đồng bào Gié Triêng ở Đắk Dục, Ngọc Hồi (Kon Tum) đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nạn tảo hôn dần vắng bóng trên mảnh đất Kon Plong

Nhờ nhiều hoạt động tuyên truyền quyết liệt, trong những năm gần đây, tổng số trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện Kon Plong có xu hướng giảm dần theo từng năm, không có hôn nhân cận huyết thống.

Phát huy vai trò y tế thôn bản trong chăm sóc sức khoẻ cộng động

Là cánh tay nối dài của ngành y tế tại cơ sở, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản đóng góp lớn trong việc trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là người nghèo tại vùng sâu, vùng xa.

Yên Bái: Nhiều người dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động

Huyện Văn Yên là địa phương có số người đi lao động xuất khẩu cao nhất tỉnh Yên Bái. Nhờ nguồn vốn tiết kiệm từ người xuất khẩu lao động, nhiều gia đình đã xóa đói giảm nghèo.

Đổi thay tích cực ở thôn nghèo "ba không" vùng cao Lào Cai

Từ một thôn "ba không" với không điện, không đường bê tông, không sóng điện thoại di động… sắp tới thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.

Hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo Lào Cai được xây mới, sửa chữa nhà ở

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Lào Cai triển khai hỗ trợ nhà ở cho 7.555 hộ nghèo ở 4 huyện với tổng kinh phí khoảng 415 tỷ đồng.