Giảm nghèo bền vững ở Lai Châu: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 30,3% trong 16 năm

Giai đoạn 2021-2025, Lai Châu phấn đấu giảm bình quân hộ nghèo 3%/năm. Để đạt mục tiêu, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách về giảm nghèo.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2006 tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 15,5%; đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,4%.  Trong đó, 10 tỉnh, thành có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn 2006 - 2021 là: Lai Châu, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Trị, Quảng Bình, Bắc Kạn, Đắk Nông và Đắk Lắk.

Đặc biệt Lai Châu là tỉnh có có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước giai đoạn này, cụ thể, từ 58,2% năm 2006 xuống 27,9% năm 2021, nghĩa là giảm tới 30,3% sau 16 năm. Có thể nói, đạt được kết quả này một trong những nguyên nhân chủ yếu là nhờ những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh coi trọng và xác định là một trong những chương trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Sâm Lai Châu - loại cây được tỉnh chú trọng đầu tư, phát triển thành thế mạnh nông sản, phát triển KT-XH

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

Lai Châu là một tỉnh vùng cao biên giới của Tổ quốc, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, là thách thức đối với sự phát triển chung, trong đó có công tác giảm nghèo. 

Do chủ yếu là địa hình dốc, chia cắt nên tỷ lệ đất sản xuất và đất có khả năng sản xuất của tỉnh thấp. Toàn tỉnh có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống với nhiều bản sắc văn hoá độc đáo và đặc sắc, song trình độ phát triển giữa các dân tộc không đồng đều, bên cạnh những dân tộc có điều kiện phát triển khá là những dân tộc đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. 

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung mọi nguồn lực, tăng cường trách nhiệm, tích cực phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ về giảm nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, trong đó có các hộ nghèo, người nghèo tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, cùng với các chương trình của Chính phủ như Chương trình 135 dự án 1,2 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Đề án phát triển KT-XH vùng các dân tộc, Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi… từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã ban hành các nghị quyết, chương trình về giảm nghèo và chỉ đạo thực hiện.

Đặc biệt, tỉnh Lai Châu đã xây dựng và ban hành, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tạo các điều kiện bảo đảm quyền lao động và có việc làm cho người DTTS thông qua nhiều chương trình, đề án. 

Trong giai đoạn I (2021-2025) của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lai Châu được phân bổ trên 4.400 tỷ đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết về "Lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu".

Tỉnh tích cực nâng cao công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; chuyển giao, dụng ứng dụng tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, chế biến sản phẩm; phê duyệt các quy hoạch về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và thủy lợi; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh như: dược liệu, chè, mắc-ca...

Tỉnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện công tác giảm nghèo. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra phù hợp với thực tiễn của tỉnh, trong đó tập trung vào các vùng, các dân tộc đặc biệt khó khăn, các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh, phù hợp với trình độ nhận thức của người dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện công tác giảm nghèo, nhất là việc lồng ghép các nguồn vốn tập trung cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập để người nghèo thoát nghèo bền vững. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến đối tượng thụ hưởng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đa dạng về nội dung, hình thức... đã giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo để tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Cùng với các nguồn lực của trung ương và tỉnh, hàng năm, UBMTTQ phát động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. 

Thông qua các chính sách như hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực DTTS&MN; hỗ trợ sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề, nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo; hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài... từng bước giải quyết nhu cầu của người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Theo báo cáo, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lai Châu ước đạt 7,7%, GRDP bình quân đầu người đạt gần 48 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10/2022 đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Hòa chung trong thành quả này, đời sống nhiều hộ nghèo, cận nghèo cũng ngày một được cải thiện, vươn lên thoát nghèo và đóng góp xây dựng kinh tế của địa phương, của toàn tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu mới đây đã nhấn mạnh giảm nghèo bền vững cho người dân vẫn được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do đó, Lai Châu cần thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa, phát triển theo cơ chế thị trường, thay thế tư duy kinh tế kiểu tự cung tự cấp, manh mún, nhỏ lẻ trong phát triển; khuyến khích tinh thần nỗ lực, ý chí vượt khó vươn lên, cải thiện kinh tế và cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Cùng với đó, phát triển một số sản phẩm đặc trưng của đồng bào DTTS làm đặc sắc hơn nữa các sản phẩm du lịch địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2025, Lai Châu phấn đấu giảm bình quân hộ nghèo 3%/năm, huyện nghèo giảm 4%/năm. Để đạt được mục tiêu Lai Châu tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách về giảm nghèo.

Bảo Phùng, Ngọc Trang, Ngọc Quý

Điện thoại thông minh hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nhờ điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử nghe nhìn và mạng internet, bà con dân tộc thiểu số tại Lào Cai đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, học tập các mô hình kinh tế và bán hàng trực tuyến.

Làng Lô Lô Chải - Điểm sáng du lịch nơi địa đầu Tổ quốc

Không chỉ trông đợi "hữu xạ tự nhiên hương", đồng bào tại Lô Lô Chải hiện nay đã biết ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương mình qua Zalo, Facebook, TikTok, Youtube...

20.000 học sinh được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân gia đình tại Chư Păh

Trên mảnh đất Chư Păh, năm 2021, trong 327 cặp kết hôn, thì có tới 76 cặp tảo hôn là đồng bào dân tộc thiểu số. Với quyết tâm không để tình trạng này kéo dài, chính quyền huyện Chư Păh đã triển khai hàng loạt hoạt động nhằm đẩy lùi nạn tản hôn.

Kết nghĩa thôn, buôn - cách làm mới hiệu quả tại Krông Pắk

Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Bảo tồn âm thanh “giữ hồn” của dân tộc Giẻ Triêng

Dưới tác động tích cực của các chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa của Đảng, nhà nước, đồng bào Gié Triêng ở Đắk Dục, Ngọc Hồi (Kon Tum) đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Nạn tảo hôn dần vắng bóng trên mảnh đất Kon Plong

Nhờ nhiều hoạt động tuyên truyền quyết liệt, trong những năm gần đây, tổng số trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện Kon Plong có xu hướng giảm dần theo từng năm, không có hôn nhân cận huyết thống.

Phát huy vai trò y tế thôn bản trong chăm sóc sức khoẻ cộng động

Là cánh tay nối dài của ngành y tế tại cơ sở, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản đóng góp lớn trong việc trực tiếp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là người nghèo tại vùng sâu, vùng xa.

Yên Bái: Nhiều người dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động

Huyện Văn Yên là địa phương có số người đi lao động xuất khẩu cao nhất tỉnh Yên Bái. Nhờ nguồn vốn tiết kiệm từ người xuất khẩu lao động, nhiều gia đình đã xóa đói giảm nghèo.

Đổi thay tích cực ở thôn nghèo "ba không" vùng cao Lào Cai

Từ một thôn "ba không" với không điện, không đường bê tông, không sóng điện thoại di động… sắp tới thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.

Hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo Lào Cai được xây mới, sửa chữa nhà ở

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Lào Cai triển khai hỗ trợ nhà ở cho 7.555 hộ nghèo ở 4 huyện với tổng kinh phí khoảng 415 tỷ đồng.