Bạch Thông: Lồng ghép hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững

Năm 2023, huyện Bạch Thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát huy ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người dân.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ xã khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, thời gian qua, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời lồng ghép các chương trình, chính sách… Đặc biệt trong giáo dục nghề, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở và thông tin đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2023, huyện Bạch Thông phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

Năm 2022, huyện Bạch Thông có 416 hộ nghèo vay vốn, dư nợ 25.796 triệu đồng; 490 hộ cận nghèo vay vốn, dư nợ 37.921 triệu đồng; 21 hộ mới thoát nghèo vay vốn, dư nợ 1.665 triệu đồng. Hỗ trợ hộ nghèo vay vốn làm nhà ở 101 hộ, dư nợ  4.040 triệu đồng; 15 hộ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dư nợ 1.026 triệu đồng; 368 hộ vay vốn giải quyết việc làm, dư nợ 30.724 triệu đồng. Tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên 162 hộ, dư nợ 1.913 triệu đồng...  

Chính sách dạy nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động: Giải quyết việc làm cho 727/700 lao động, đạt 103,8% kế hoạch giao, trong đó: Lao động tại các công ty, khu công nghiệp 656 người; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân vốn vay giải quyết việc làm được 2 tỷ 044 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 29 lao động (21 nữ); số lao động đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng 42/42 người (14 nữ), đạt 100% kế hoạch giao.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong năm đã thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho con em hộ nghèo là 317 học sinh, số kinh phí là 511.900.000 đồng; Tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo: 1.735 trẻ, số kinh phí là 1.218.000 triệu đồng. Hỗ trợ tiền ăn bán trú cho 947 học sinh, số kinh phí là 2.672.595 triệu đồng.

Cán bộ, giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ quy định. Các chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động và duy trì số lượng học sinh, nâng cao đời sống cán bộ giáo viên từng bước nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với các xã vùng đặc biệt khó khăn.

Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo: chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 250 người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng được trợ giúp pháp lý khác. 

Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo hưởng thụ văn hoá thông tin. Các phòng chuyên môn, các ngành phối hợp lồng ghép các hoạt động về công tác giảm nghèo. Tổ chức tuyên truyền lưu động, thành lập các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa, thể thao.... Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cho hơn 80 lượt cán bộ; đăng tải, xây dựng 24 tin, bài phản ánh về công tác giảm nghèo.

Về nhà ở, tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở là 155 hộ, trong đó: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ 28 hộ, kinh phí hỗ trợ 1.960 triệu đồng; Nguồn vốn vay của Ngân hành Chính sách xã hội 101 hộ, kinh phí cho vay 4.040 triệu đồng; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ triển khai xây dựng và sửa chữa được 26 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, kinh phí 1.300 triệu đồng...

Năm 2023, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 4% trở lên, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 6 - 7%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2023 theo phân bổ của UBND tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác.

Nhằm thực hiện thành công các mục tiêu trên, thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả các chính sách giảm nghèo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giới thiệu những gương điển hình thoát nghèo tiêu biểu, những hộ gia đình tự nguyện xin thoát nghèo trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng.

Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ tăng thu nhập bền vững cho hộ nghèo. 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ dạy nghề gắn với giải quyết việc làm sau khi được đào tạo.

Bà Phùng Thị Hiến, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông. 

Bà Phùng Thị Hiến, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông cho biết: Năm 2023, huyện cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường và thông tin nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; nâng dần điều kiện sống, mức sống và chất lượng cuộc sống của các hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hạn chế tối đa tái nghèo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo bền vững. Khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo; từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân.

Lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, gắn Chương trình giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo; đầu tư cơ sở hạ tầng vào các vùng sản xuất, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực của chương trình. 

Tích cực đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Quỳnh Nga

Lùng Thàng: Thu nhập của nông dân tăng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật

Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp, Lùng Thàng từ một xã đặc biệt khó khăn đã có những chuyển biến tích cực.

Quang Bình: Đổi đời nhờ biết tận dụng mặt nước lòng hồ thủy điện

Khai thác lợi thế từ hồ Thủy điện sông Chừng (Quang Bình, Hà Giang), mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ từng bước cho hiệu quả kinh tế và tạo thu nhập giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Người Bí thư tiên phong mở lối thoát nghèo cho dân Phiêng Dượng

Ông Bàn Cao Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Phiêng Dượng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã “thổi luồng gió mới" giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Phú Thọ: Những “bóng hồng” trên mặt trận kinh tế, giảm nghèo bền vững

Những người phụ nữ với ý chí vươn lên đã phát triển kinh tế thành công, đóng góp không nhỏ vào công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Lão nông ở Phú Thọ biến đất cằn thành ‘mỏ vàng’ trên những quả đồi xanh

Những ngọn đồi ở làng Đá Hen, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) được phủ một màu xanh tươi rói của cây chè – loại cây đã và đang góp phần thay đổi diện mạo của vùng trung du một thời nghèo khó.

Nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, thoát nghèo ở Yên Lập (Phú Thọ)

Giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, việc triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững của huyện Yên Lập (Phú Thọ) sẽ thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tác động theo nhóm đối tượng.

Phú Thọ: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc

Những năm gần đây, mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa bản địa phát triển tại Xuân Sơn đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Đồng bào Mường ở Phú Thọ thoát nghèo nhờ trồng chè sạch

Nhờ ứng dụng công nghệ trồng chè sạch, nhiều hộ gia đình người dân tộc Mường ở xã Long Cốc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đã thoát nghèo.

Bắc Kạn: Mô hình du lịch nhà vườn ứng dụng công nghệ số để thoát nghèo của vợ chồng 9x

Bỏ phố về núi, cặp vợ chồng trẻ ở Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với mong muốn giúp bà con thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Người phụ nữ Dao tìm hướng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo

Quyết tâm khởi nghiệp với nghề may trang phục dân tộc, chị Lò Lở Mẩy, người dân tộc Dao ở thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã giúp bản thân và nhiều phụ nữ khác có thu nhập ổn định.