Bắc Kạn: Những kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân, công tác giảm nghèo của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sáng 23/8, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2015 và đánh giá kết quả hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

Những thành quả

Trong thời gian qua, với sự quyết liệt chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người nghèo, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, công tác giảm nghèo của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều năm 2022 giảm 2,66%, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ giải ngân đạt 41% kế hoạch. Các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục - đào tạo, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin cơ bản năm sau đều giảm so với năm trước.

Từ nửa đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

Các sở, ngành đã nỗ lực trong việc tham mưu ban hành cơ chế, chính sách tổ chức thực hiện Chương trình; các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình.

Từ nửa đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo như chính sách dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo; chính sách hỗ trợ về y tế; chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo; chính sách hỗ trợ nhà ở; chính sách hỗ trợ tiền điện…

Các chính sách được triển khai đã giúp giải quyết việc làm cho hơn 21.500 lao động; đào tạo nghề cho hơn 14.600 người; hỗ trợ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 124.507 lượt học sinh nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tiền ăn cho 34.200 lượt học sinh; hỗ trợ tiền điện cho trên 110.000 lượt hộ; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 430.000 đối tượng chính sách xã hội... 

Toàn tỉnh hiện có 106/108 xã (98,1%) đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 98,22% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Bằng nhiều nguồn lực, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 4.145 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn với số tiền gần 128 tỷ đồng...

Nhận thức của người dân từng bước được nâng cao nhờ các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. Đặc biệt là các sự kiện liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo nhân dân. 

Bên cạnh mở các lớp tại địa phương, tỉnh chủ trương lồng ghép đưa nội dung này vào các trường học, trường phổ thông dân tộc nội trú… Trong chương trình, các học sinh và tập thể giáo viên được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Hôn nhân và gia đình, kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thông qua các tiểu phẩm, video clip tuyên truyền.

Ngoài ra, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo đa chiều, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh chủ động đổi mới nội dung, liên kết với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng thay đổi tư duy, xóa nghèo từ tư tưởng để hội viên phụ nữ tự lực vươn lên thoát nghèo; tập trung triển khai Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, chú trọng tiêu chí “Không đói nghèo” với nhiều cách làm sáng tạo.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, Bắc Kạn có trên 88% đồng bào dân tộc thiểu số, có 2/8 huyện nghèo, 67/108 xã đặc biệt khó khăn. Giảm nghèo về thông tin được xem là giải pháp hiệu quả hỗ trợ công tác giảm nghèo bền vững. Khi người dân nắm bắt thông tin đầy đủ, dân trí được nâng cao thì hướng thoát nghèo sẽ rộng mở.

Để giảm nghèo về thông tin, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư về dịch vụ viễn thông và phương tiện tiếp cận thông tin cho người dân gắn với thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin.

UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Dự án Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở, triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án đầu tư mới 44 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; nâng cấp, chuyển đổi 49 đài truyền thanh hữu tuyến/đài truyền thanh FM là các đài đang còn hoạt động thường xuyên sang phương thức đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với tổng số 687 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 8/8 trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện, thành phố được trang bị 1 bộ thiết bị tích hợp tự động để số hóa tín hiệu, cung cấp cho hệ thống phát thanh cấp huyện. Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh để quản lý tập trung và cung cấp thông tin cho đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Hạ tầng kỹ thuật viễn thông ngày càng được đầu tư hoàn thiện, các dịch vụ viễn thông và Internet đảm bảo chất lượng ổn định. Hệ thống đài truyền thanh được đầu tư, nâng cấp góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân, nhất là các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và vùng đặc biệt khó khăn. Theo thống kê, hiện nay, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh chiếm 73%; 96% thôn bản được phủ sóng băng di động; 76,6% hộ gia đình có cáp quang.

Các giải pháp đột phá

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình giảm nghèo, nhất là các giải pháp về thực hiện nguồn vốn sự nghiệp đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giải pháp vận động xã hội hóa, cách thức sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các đơn vị tài trợ…

Chủ trì Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thường xuyên cập nhật, phổ biến, nhân rộng các mô hình tốt, những kinh nghiệm, sáng kiến hay về công tác giảm nghèo bền vững để tuyên truyền trong nhân dân. 

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, định hướng phương pháp, cách làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không né tránh, tạo động lực, nguồn cảm hứng trong tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình.

Các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình; các chính sách hỗ trợ giảm nghèo thường xuyên. Quan tâm định hướng thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các mô hình, dự án liên kết theo tiềm năng, lợi thế, phù hợp với quy hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, giúp hộ nghèo cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, kết nối đồng bộ giữa đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm, chương trình hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm.

Các đơn vị, địa phương cần tận dụng tối đa nguồn lực của Chương trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn của Chương trình theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, phấn đấu giải ngân đạt kết quả cao nhất năm 2023 và đến cuối năm 2025.

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các địa phương thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đối tượng và nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình, góp phần nâng cao tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn trong thời gian tới.

Quỳnh Nga

Lan toả những lá đơn xin thoát nghèo của người Mã Liềng

Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng với ý thức còn sức lao động vẫn đủ khả năng vươn lên, nhiều hộ dân ở huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã viết đơn xin thoát nghèo, dành sự hỗ trợ của Nhà nước cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Nông dân Quảng Trị đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phát động phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thu hút đông đảo các hội viên tham gia.

Chính quyền xã Cu Suê rút ngắn khoảng cách với người dân nhờ công nghệ

Dưới sự hỗ trợ của công nghệ, kết nỗi giữa chính quyền - người dân không chỉ rút ngắn được thời gian, không gian mà còn giảm bớt công sức, nhất là nhận thức, suy nghĩ của người dân cũng có nhiều thay đổi do được tiếp cận các thông tin, kiến thức.

Xã Đắk Tăng phủ sóng viễn thông đến 100% các hộ gia đình

Tại xã Đắk Tăng (huyện Kon Plông), chính quyền xã đã khảo sát, lắp đặt hạ tầng viễn thông, mạng wifi cho các thôn, làng trên địa bàn. Đến nay, các hộ gia đình đều có điện thoại thông minh kết nối 4G.

Lạc Dương đẩy mạnh hỗ trợ Smartphone cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh việc hướng dẫn người dân sử dụng internet, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) còn dành nguồn ngân sách lớn để hỗ trợ hàng trăm điện thoại thông minh, sim 4G cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

"Kéo" sóng viễn thông về nơi tận cùng khó khăn

Năm 2023, Xã Ea Yiêng đã hoàn thiện lắp đặt toàn bộ các trụ điện, đường dây điện đến các thôn, làng. Người dân đã có thể sử dụng các thiết bị điện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và xem tin tức, thời sự từ tivi.

Chị Lý Ân - Điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Chị Lý Ân là người dân tộc Dao tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó, tìm tòi áp dụng công nghệ, trang trại của gia đình chị Lý Ân đã tràn ngập hoa trái, từ cà phê, sầu riêng, mãng cầu, cacao.

Kon Tum: Những già làng “giữ lửa” đại đoàn kết dân tộc

Tại tỉnh KonTum, già làng, trưởng bản được xem như “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Huyện Đắk Hà bảo tồn văn hoá phi vật thể gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Với nét đặc thù riêng của một làng người dân tộc thiểu số Bahnar cùng với những giá trị đặc sắc về văn hóa truyền thống còn được bảo tồn, Kon Trang Long Loi, huyện Đắk Hà đang là điểm đến du lịch nổi bật của địa phương.

Thường Xuân chú trọng giải quyết việc làm cho người nghèo

Vấn đề giải quyết việc làm trở thành nhiệm vụ trọng tâm của huyện Thường Xuân (Thanh Hoá). Trong đó có việc định hướng phát triển nhân lực được đào tạo, có thể làm việc cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn.